Šmajs Josef, prof. PhDr. Ing., CSc. (1938)

Vyznanie

„Vyše tridsať rokov píšem a učím, že pyšná technická kultúra je ohrozená sama sebou, ľahkomyseľne rozbíja len raz evolučne utvorené predpoklady na svoju dlhodobú existenciu. Usiluje sa o rast a expanziu na úkor prírody, pohŕda Zemou, upiera jej právo na prirodzenú obnovu a evolúciu.

Zachovať na Zemi ľudský druh znamená čo najdlhšie udržať neredukovanú a nezamorenú planétu. Predpokladom je pochopiť ľudskú biologickú podmienenosť prirodzenými štruktúrami, priznať Zemi jej zamlčované vlastnosti a práva, jej subjektivitu.

Želal by som si, aby návrh konceptu Ústavy Zeme podporil nielen biofilné zákonodarstvo a šírenie pravdivého ontologického minima o povahe pozemského bytia, ale aj upadajúcu morálku a nový proprírodný étos, bez ktorého globálnu ekologickú krízu neprekonáme.“

Životopis

Vyštudoval strojné inžinierstvo a odbor filozofie. Za profesora bol vymenovaný v roku 1997.

Od roku 1979 do roku 2009 pôsobil na katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (MU), kde prednášal ontológiu, gnozeológiu, filozofiu techniky, vzťah prírody a kultúry. V rokoch 1996 – 2000 bol vedúcim katedry filozofie. Od roku 1988 pracuje v redakčnej rade Filosofického časopisu, desať rokov bol členom redakčnej rady časopisu Problemy ekologii (Myslowice, Poľsko). Je členom Obce spisovatelů, v rokoch 2008 – 2011 bol členom vedenia. V súčasnosti prednáša filozofiu a filozofiu techniky na Ekonomicko-správnej fakulte MU a na Fakulte sociálnych štúdií MU. Je významným odborníkom v odbore ekologickej filozofie, ktorú od konca 80. rokov rozvíja ako súčasť svojej evolučnej ontológie.

Je autorom viacerých kníh s ontologickou a ekologickou tematikou, ktoré sú prekladané do iných jazykov. Pre americkú encyklopédiu Encyclopedia of Anthropology (2006) spracoval heslá Culture, Nature, Technology, Environmental Philosophy. Publikoval viac ako 300 vedeckých článkov a štúdií, výsledky svojej práce často popularizuje v médiách. V roku 2012 obdržal v Rusku za knihu Kultura pod ugrozoj (Ohrozená kultúra) cenu za najlepšiu vedeckú knihu roka.

Vybrané knižné publikácie

Sociální funkce vědy (Brno, MU 1986);
Úvod do ontologie (Brno, MU 1991);
Kultura proti přírodě (Brno, “Zvláštní vydání” 1994, Dobromysl 1996);
Kultur gegen Natur (Dobromysl 1996);
Culture agains Nature (Dobromysl 1996);
Ohrožená kultura (Brno, 1995, Praha, Hynek 1997, Brno, Host a MU 2011);
Ohrozená kultúra (Banská Bystrica, PRO 2006),
The Treatened Culture (Prešov, Slovacontact 1998);
Kultura pod ugrozoj (Novosibirk, Akademija nauk 2012);
Konflikt přirozené a kulturní evoluce (Brno, MU 1997);
Drama evoluce (Praha, Hynek 2000);
Gnoseologické implikace evoluční ontologie (Brno, MU 2001);
Evoluční ontologie (spoluautor J, Krob; Brno, MU 2003);
Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje (Brno, Doplněk 2003);
Filosofie – obrat k Zemi (Praha, Acdemia 2008);
Potřebujeme filosofii přežití (Brno, Doplněk 2008; Doplněk 2011);
Uvedení do evoluční ontologie (Brno, MU 2008);
Evolutionary Ontology (Amsterdam, New York, Rodopi 2008);
Evoluční ontologie kultury a problém podnikání (Brno, Doplněk a MU 2012).
Fenomén technika (Praha, Grada 2015, v tisku)
Ústava Země. Filosofický koncept.(Banská bystrica, PRO 2015)

Vybrané knihy so spoluautormi

Příroda a kultura (spoluautoři J. Cetl a S. Hubík; Praha, Svoboda 1990);
Tři hlasy (spoluautoři I. Klíma a V. Cílek; Brno, Doplněk 2010);
Tři studie z environmentální filosofie (spoluautoři B. Binka a M. Timko; Brno, MU 2011);
Etika, ekonomika, příroda (spoluautoři B. Binka a I. Rolný; Praha, Grada 2012);
Nezaměstananost (spoluautoři B. Buchtová a Z. Boleloucký; Praha, Grada 2013).

Editorstvo kníh

K problému ontologie kultury (Brno, MU 2009);
Aby Země nebyla jen hrobem (Praha, Obec spisovatelů 2011).

Copyright © 2015 Josef Šmajs • Kopírovanie obsahu je možné výhradne so súhlasom autora. • Webdesign: PRO, s.r.o. • Slovenská verzia: Sieť Dobra